Datum: januari 2021

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen u gebruik kunt maken van uw ontbindingsrecht.
 2. U, de consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons, de Statenhofpers.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat iemand in staat stelt informatie die aan hem is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Ontbindingsrecht: Uw recht om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Wij, de Statenhofpers: de onderneming die producten op afstand aan jou aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen u, de consument en de Statenhofpers, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. 


Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tussen ons en u tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u ons aanbod aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Wij bevestigen onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat wij deze bevestiging hebben verzonden kunt u de overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat wij, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte zijn gesteld of u aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden hebben wij het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Indien een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden vernietigd worden of nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 


Artikel 3: Ontbindingsrecht

 1. U heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door u of vooraf door een door u aangewezen vertegenwoordiger of een door u gekozen afleverlocatie.
 2. Wanneer u gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient u dit binnen de bedenktijd per email aan ons te melden. Wij verzenden onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 3. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd te worden, (conform de door ons verstrekte duidelijke en redelijke instructies, ontvangen per mail).
 4. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor uw rekening.
 5. Na ontbinding dient u uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 5 bepaalde.
 6. Wij vergoeden de van u ontvangen betalingen zo snel mogelijk na ontbinding.
 7. Indien het product beschadigd bij ons is aangekomen, zijn wij gerechtigd de waardevermindering van het product in mindering te brengen op het aan u te vergoeden bedrag.


Artikel 4: Uitsluiting Ontbindingsrecht

 1. Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor bijzondere uitgaven.


Artikel 5: Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt.
 2. Bestellingen die zijn geplaatst zullen binnen 1-4 werkdagen worden verstuurd. In geval van vertragingen in de levering zal onze pakketvervoerder u hiervan op de hoogte stellen. 
 3. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op u op het moment van bezorging aan u of aan een door u vooraf aangewezen derde.

Artikel 6: Garanties en Conformiteit

 1. Enkele uitgaven zijn beperkt of niet meer leverbaar. Daaraan kunt u dan ook geen rechten ontlenen. 
 2. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door u.


Artikel 7: Kortingscodes

 1. Wij kunnen gebruik maken van kortingscodes. Een kortingscode kan eenmalig te gebruiken zijn, een bepaalde geldigheid hebben of onbeperkt te gebruiken zijn.
 2. U kunt de waarde van een kortingscode niet inwisselen voor contant geld.
 3. De kortingscode is niet overdraagbaar aan derden.
 4. U kunt een kortingscode niet achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken, bijvoorbeeld om ná aankoop van een product alsnog de kortingscode op die aankoop te willen gebruiken.
 5. U kunt de kortingscode alleen invullen op de winkelwagen-pagina. De korting wordt dan direct toegepast.
 6. De kortingscode kan alleen worden toegepast op producten in de winkelwagen, niet op eventuele verzendkosten.


Artikel 8: Betaling

 1. Onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens dient u onverwijld aan ons te melden.


Artikel 9: Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ons en u is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Wanneer u een klacht indient, streven wij ernaar om zo snel mogelijk, binnen een werkweek, te reageren op uw bericht. Klachten worden uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zullen wij hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen u wel een oplossing mag verwachten.
 3. Wij wijzen u op de mogelijkheid om, indien wij met u niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij ons, de klacht  in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odrof direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/